Statut Fundacji

 

 

STATUT FUNDACJI  -  tekst jednolity

                

§ 1.

Nazwa fundacji

 

1. Fundacja pod nazwą „POMOC KOBIETOM I DZIECIOM (ROZWOD, PRZEMOC, GŁÓD)”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez fundatorów: Krystynę Żytecką, Marię Rudkowską, Marię Liskiewicz-Grabowską, Małgorzatę Sędzicką-Tabiś, Monikę Kołakowską  i Annę Kozieronek aktem notarialnym sporządzonym przez Annę Chełstowską - Notariusza w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, rep.  A 513/2001, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tj.: Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień Statutu.

2. Fundacja jest osobą prawną.

 

§ 2.

Miejsce działalności, siedziba i oddziały fundacji

 

1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

3. Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także przystępować do spółek w kraju i za granicą.

4. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: FUNDACJA „POMOC  KOBIETOM  I DZLECIOM  WARSZAWA  POLSKA.

5. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 3.

Czas trwania

 

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 4.

Organ nadzorujący

 

Organem nadzorującym Fundację jest minister właściwy do spraw sprawiedliwości.

 

§ 5.

Cel Fundacji i sposób realizacji celu

 

1. Celem Fundacji jest niesienie pomocy administracyjnej, finansowej, materialnej, prawnej i innej kobietom, dzieciom oraz innym osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa i wykroczenia, a także cierpiącym na skutek rozwodu, przemocy w rodzinie i przemocy domowej oraz wskutek głodu i niedożywienia.

2. Fundacja realizuje cele statutowe m. in. poprzez:

   1) udzielanie wsparcia finansowego osobom poszkodowanym,

   2) finansowanie, dofinansowanie i udostępnianie tymczasowego schronienia we własnych bądź najmowanych ośrodkach opieki,

   3) nabywanie na własność i urządzanie ośrodków opieki i schronisk,

   4) rozwój agroturystyki,
   5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi pokrewnymi fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

   6) finansowanie lub dofinansowanie działalności gospodarczej,

   7) udzielanie pomocy prawnej ofiarom przestępstw i wykroczeń oraz poszkodowanym wskutek przemocy w rodzinie i innej.

3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w przedmiocie:

   1)  Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

   2)  Pozostała działalność wydawnicza,

   3)  Schroniska turystyczne,

   4)  Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

   5)  Pozostałe placówki gastronomiczne,

   6)  Stołówki,

   7)  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

   8)  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

   9)  Wynajem nieruchomości na własny rachunek,

   10)  Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,

   11)  Opieka całkowita dzieci i młodzieży,

   12)  Pozostała opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem,

   13)  Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania,

   14) Pozostała działalność rozrywkowa gdzie indziej sklasyfikowana,

   15) Pozostała działalność związana ze sportem.

 4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego formie odpłatnej i nieodpłatnej.

 

§ 6.

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4.200 PLN przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w toku działalności Fundacji.

2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 3.200 PLN.

 

§ 7.

Dochody Fundacji

 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1)    dotacji, dofinansowania, sponsorowania i subwencji osób prawnych i fizycznych,

2)    spadków, darowizn i zapisów,

3)    dochodu z majątku Fundacji,

4)    odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

5)    dochodów z działalności gospodarczej,

6)    dochodów ze zbiórek i  imprez publicznych.

 

§ 8.

Dysponowanie majątkiem Fundacji, stosunek do darczyńców

 

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów  statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 1.000 PLN lub 2.000 USD - gdy idzie o osoby zagraniczne - uzyskują tytuł sponsora fundacji, jeżeli takie wyrażą życzenie.

5. Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

6. Fundacja nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

7. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

8. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

9. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 9.

Rachunkowość

 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową / rachunkowość zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do osób prawnych.

2. W księgach rachunkowych fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od   działalności statutowej.

 

§ 10.

Organy Fundacji

 

Organami Fundacji są:

- Zarząd

- Rada Fundacji

§ 11.

Zarząd

 

1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem jest powoływany przez Fundatora.

2. Funkcja członka Zarządu nie może być łączona z funkcją członka Rady.

 

§ 12.

Skład Zarządu, czas pełnienia mandatu

 

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 członków w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na 4-letnie kadencje. Jeżeli  z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okresu pełnienie funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

 

§ 13.

Wygaśnięcie członkostwa

 

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek odwołania. Odwołanie może nastąpić także na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.

2. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

 

§ 14.

Uprawnienia Zarządu

 

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, a w szczególności:

1. opracowuje i uchwała programy działania oraz roczne i wieloletnie plany finansowe Fundacji

2. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.

 

§ 15.

Podejmowanie uchwal

 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów.

2. Uchwały Zarządu W sprawach o istotnym znaczeniu dla Fundacji podejmowane są jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

 

§ 16.

Oświadczenia woli

 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:

- Prezes Zarządu - samodzielnie, w każdej sprawie, w tym w sprawach, z których wynikają zobowiązania pieniężne

  i majątkowe Fundacji,

- pozostali członkowie Zarządu – samodzielnie, z wyłączeniem spraw, z których wynikają zobowiązania pieniężne i majątkowe Fundacji.

 

§ 17.

 

1. Radę Fundacji powołuje Fundator.

2. Rada może dokooptować nowych członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku odwołania przez Fundatora, złożenia rezygnacji, zaniechania uczestnictwa w posiedzeniach przez dłuższy okres niż sześć miesięcy lub wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów wszystkich jej członków.

 

§ 18.

Uprawnienia Rady

 

Do zadań Rady należy:

1) uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Zarządu,

2) ocena rocznej działalności Zarządu,

3) ocena programu działania Zarządu na rok przyszły,

4) składanie wniosków i wyrażanie opinii w przedmiocie zmiany celu Fundacji lub jej Statutu,

5) wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją,

6) wyrażanie opinii w sprawie likwidację fundacji,

7) wybór członków Zarządu.

 

§ 19.

Zasady działania Rady

 

1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

2. Uchwały Rady podejmowane są w obecności co najmniej połowy jej składu.

3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, albo na wniosek co najmniej I/3 członków Rady.

4. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

5. Uchwały mogą być podejmowane także w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy  członkowie Rady wyrażą zgodę. Forma głosowania pisemnego nie może mieć zastosowania do uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań i programów działalności Fundacji oraz w sprawach osobowych.

6. Funkcje Przewodniczącego i pozostałych członków Rady są honorowe i sprawowane są bez wynagrodzenia. Rada może jednak przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady na jej rzecz.

 

§ 20.

Przedmiot działalności gospodarczej

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w sferze wytwórczej, usługowej i handlowej,
a w szczególności:

51.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

51.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych,

51.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,

51.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

51.90.Z  Pozostała sprzedaż hurtowa,

52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów  i wyrobów tytoniowych,

52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach,

67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,

70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,

93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

§ 21.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.

3. Działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów ustanowione przez Zarząd Fundacji.

 

§ 22.

Zmiana Statutu Fundacji

 

Fundator może zmienić cel Fundacji lub jej Statut, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji.

 

§ 23.

Połączenie z inną fundacją

 

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Uchwałę w spawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.

 

§ 24.

Likwidacja Fundacji

 

1. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

2. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

3. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

    1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

    2) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności

    3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

    4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

    5) ściągnięcie długów, zaspokojenie roszczeń wierzycieli,

    6) zgłoszenie zakończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie  fundacji z rejestru,

    7) przekazanie dokumentów fundacji do archiwum państwowego.

 

§ 25.

Sprawozdania

 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

§ 26.

Wejście w życie

 

Fundacja wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

copyright 2012
Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom